DOB

Districtskeuring 2009

   


Categorie A1 (Gezelschap)

1   J. Kluijtmans  Dapnia Boxtel

2   A. Hoeve  De Kempvis Valkenswaard
3   P. Stevens  Xiphophorus Oss 4   P. Merkelbach De Kempvis Valkenswaard 
5   H. Baaijens  Daphnia Boxtel    6   K. Maessen De Sumatraan Deurne     
7   W. Robben  Daphnia Boxtel            8   A. Hendriks De Kempvis Valkenswaard
9   Kapsalon Schmitz De Kempvis Valkenswaard 10 A. Jeurgens De Kempvis Valkenswaard
11 J. Heessels Daphnia Boxtel  

Categorie A2/A3 (Speciaal)

H. van Diejen De Kempvis Valkenswaard C. Smits  Daphnia Boxtel
E. Vogels  De Sumatraan Deurne M. van Hintem Daphnia Boxtel
H. Huiberts  Daphnia Boxtel 6  H Lammers Xiphophorus Oss            

Categorie B (Zeewater)

J. Melis Daphnia Boxtel I. van Brussel  De Sumatraan Deurne
   

Categorie C (Terrarium)

J. Melis Daphnia Boxtel R. Ceelen  Xiphophorus Oss
   

Categorie D (Vijvers)

E. vd Wiel De Kempvis Valkenswaard Hr. R. Ceelen  Xiphophorus Oss
Mevr. R. Ceelen  Xiphophorus Oss 4   J Geurts Xiphophorus Oss
A. Hoeve De Kempvis Valkenswaard 6   P. Merkelbach De Kempvis Valkenswaard
F. Nelissen  De Sumatraan Deurne  
   
©  Copy-right J. Bukkems/H. Meulblok